/Co to jest Rada Rodziców i jakie zadania przed nią stoją?

Co to jest Rada Rodziców i jakie zadania przed nią stoją?

Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. RR jest to organ niezależny, reprezentuje rodziców w kontaktach z dyrekcją, nauczycielami oraz samorządem uczniowskim. Jest to organ powołany na mocy ustawy, i w myśl ustawodawcy do jej zadań należy:

Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców, pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych i osobowych (współpraca z pedagogiem, wychowawcą, lekarzem, pomoc w przeprowadzeniu ankiety wśród rodziców i uczniów)

Planowanie, projektowanie, pozyskiwanie środków finansowych, wsparcie dla wychowawcy, opieka na zasadach wolontariatu (nawiązanie współpracy z ośrodkami, PTTK, biurami podróży, może rodzice sami mogliby oprowadzić po ciekawych miejscach)

Udział w pracach organów niosących pomoc potrzebującym dzieciom (udział w pracach zespołu, pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych, przyznawanie stypendiów, zorganizowanie akcji paczek świątecznych, pomoc w akcji sprzedaży podręczników używanych) Włączenie się rodziców w działania opiekuńczo – wychowawcze (opieka nad uczniami w czasie dyskotek, festynów, wycieczek).